Politika zasebnosti in piškotki

Politika zasebnosti v zdravstveni dejavnosti

Namen politike zasebnosti je seznaniti paciente, posameznike, uporabnike storitev in druge osebe (v nadaljevanju: »posameznik«), ki sodelujejo (v nadaljevanju: »podjetje«) o namenih in pravnih podlagah ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naše podjetje.

V podjetju osebne podatke obdelujemo v skladu z evropsko zakonodajo, veljavno slovensko zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov) ter področno zakonodajo, ki nam daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov na področju zdravstva:

 • Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ),
 • Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP),
 • Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej),
 • Zakon o zdravniški službi (ZZdrS),
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1),
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ),
 • Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja,
 • Zakon o zdravilih (ZZdr-2),
 • Zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI).

Vsaka sprememba tega dokumenta bo objavljena na naši spletni strani. Z uporabo spletne strani potrjujete, da ste seznanjeni s celotno vsebino politike zasebnosti.

Upravljavec osebnih podatkov:
ISKRA DENT D.O.O. Ulica Kneza Koclja 37 1000 Ljubljana E-pošta: info@iskradent.si Telefon: 01 / 50 53 371 Spletna stran: https://iskradent.si
 

Nameni in pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Podjetje zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

 • obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
 • obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
 • obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
 • obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe.

Za izvajanje zdravstvene dejavnosti

Za namen izvajanja zdravstvene dejavnosti podjetje obdeluje osebne podatke pacientov na podlagi zakonodaje. Na teh podlagah obdelujemo naslednje osebne podatke pacientov: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, genogram, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, diagnoza, datum stika, načrtovani stiki, številka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok začasne nezmožnosti za delo, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave, socialna anamneza družine, načrt zdravstvene nege.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakonodaja.

Podatki se hranijo za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Pri tem se nekateri podatki hranijo samo za določeno obdobje, nekatere podatke pa je treba hraniti trajno.

Za izvajanje storitev osnovnega zdravstvenega varstva (preventiva)

Podjetje izvaja storitev osnovnega zdravstvenega varstva (preventiva) za namene spremljanja, vrednotenja in načrtovanja dela v okviru osnovnega zdravstvenega varstva. Tako izvaja preventivne in druge preglede za odrasle, otroke stare od 0 do 6 let, šolske otroke in mladino, ženske, delavce, udeležence v prometu in športnike.

Za namen izvajanja storitev osnovnega zdravstvenega varstva (preventiva) podjetje obdeluje podatke iz osnovne zdravstvene dokumentacije: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, genogram, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, diagnoza, datum stika, načrtovani stiki, številka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok začasne nezmožnosti za delo, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave, socialna anamneza družine, načrt zdravstvene nege. Obenem pri opravljanju storitev osnovnega zdravstvenega varstva obdeluje še dinamične entitete: stik, dogodek, proces (diagnoza bolezni – stanja, opravljeno delo, napotitev, pobudnik za napotitev, nezmožnost za delo, dejavniki tveganja za poslabšanje zdravja), načrtovani stiki. Za namene izvajanja preventivnih pregledov pa obdeluje naslednje podatke: podatki o rezultatih preventivnih pregledov, podatki o opravljenem preventivnem delu, podatki o drugih aktivnostih na področju medicine dela, prometa in športa (velja za delavce, udeležence v prometu in športnike).

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakonodaja.

Rok hrambe za preventivne preglede odraslih, otrok starih od 0 do 6 let, šolskih otrok in mladine je 5 let od smrti bolnika; za ženske, delavce, udeležence v prometu in športnike pa 15 let od opravljenjega pregleda.

Naročanje na zdravstvene storitve

Pacientom mora biti v skladu z zakonodajo omogočeno naročanje na storitve: elektronsko, po pošti, po telefonu in osebno v ordinaciji.

Za namen elektronskega naročanja pacienta na zdravstveno storitev obdeluje podjetje naslednje podatke: ime, priimek, rojstni podatki, naslov bivanja, kontaktna telefonska številka in ZZZS številka.

Odvisno od izbranega naročanja na storitve v določenih primerih podjetje obdeluje tudi naslednje podatke: skenirano potrdilo o izdaji e-Napotnice oz. delovnega naloga, številka e-Napotnice (velja za napotnico) oz. številko delovnega naloga (velja za nalog), stopnja nujnosti (velja za napotnico), diagnoza/opis bolezenskega stanja (velja za nalog in napotnico). Za namen naročanja na obisk: razlog obiska; za namen naročanja na cepljenje: podatek ali je posameznik prebolel covid in ali je označil, da je kronični bolnik. Za namen naročanja bolniškega lista: datum začetka in konca bolniške odsotnosti, podatek ali je bolniška za polni ali skrajšan delovni čas.

Pravni podlagi za obdelavo podatkov sta zakonodaja in privolitev pacienta.

Osebni podatki se hranijo 5 let skladno z zakonom.

Za izvajanje pogodbe

V primerih, ko posameznik z podjetjem sklene pogodbo, ta predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Osebne podatke smemo tako obdelovati za sklenitev in izvajanje pogodbe, kot je npr. prodaja blaga in storitev, sodelovanje v različnih programih ipd. Če posameznik osebnih podatkov ne posreduje, podjetje ne more skleniti pogodbe, prav tako podjetje ne more izvesti storitve oziroma dostaviti blaga ali drugih produktov v skladu s sklenjeno pogodbo, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo. Na tej podlagi obdelujemo samo in izključno tiste osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev in pravilno izvajanje pogodbenih obveznosti.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je pogodba.

Rok hrambe je do izpolnitve namena pogodbe oz. do 6 let po prenehanju pogodbe, razen v primerih, ko pride med posameznikom in podjetjem do spora v zvezi s pogodbo. V takem primeru hrani podjetje podatke še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe, arbitraže ali sodne poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne razrešitve spora.

Za namen obveščanja posameznikov po elektronski pošti

Podjetje lahko na podlagi opravljanja zakonite dejavnosti stranke, kupce in uporabnike storitev na njihov elektronski naslov obvešča o svojih o storitvah, dogodkih, izobraževanjih, ponudbah in drugih vsebinah. Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov ter prekliče prejemanje sporočil preko povezave za odjavo v prejetem sporočilu ali kot zahtevek po elektronski pošti ali z redno pošto na naslov podjetja.

Pravni podlagi za obdelavo podatkov sta zakoniti interes in privolitev.

Podatki se bodo obdelovali do preklica prejemanja sporočil oziroma do umika privolitve oziroma do izpolnitve namena obdelave. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Za namen preprečevanje zlorab

Na podlagi zakonitega interesa obdelujemo osebne podatke, kadar je to nujno potrebno za preprečevanje zlorab. Na podlagi zakonitega interesa osebne podatke obdelujemo po zaključku pogodbenega razmerja, v obdobju, ko je mogoče uveljavljati pravne zahtevke po pogodbi.

Obdelava na podlagi privolitve oz. soglasja

Če podjetje nima pravne podlage, izkazane na osnovi zakona, pogodbene obveznosti, zakonitega interesa ali zaščite življenja posameznika, sme posameznika zaprositi za privolitev oz. soglasje. Tako lahko obdeluje določene osebne podatke posameznika tudi za naslednje namene, kadar posameznik poda za to soglasje:

 • naslov prebivališča in naslov elektronske pošte: za namene obveščanja in komunikacije;
 • fotografije, videoposnetki in druge vsebine, ki se nanašajo na posameznika (npr. objava slik posameznikov na spletni strani podjetja): za namene dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih podjetja;
 • druge namene, za katere se posameznik strinja s privolitvijo.

Če posameznik poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov in v nekem trenutku tega več ne želi, lahko zahteva prekinitev obdelave osebnih podatkov z zahtevkom po elektronski pošti ali z redno pošto na naslov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo najkasneje v 15 dneh. Podjetje lahko te podatke izbriše tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Izjemoma lahko podjetje zavrne zahtevo za izbris iz razlogov iz Splošne uredbe: uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave, razlogi javnega interesa na področju javnega zdravja, nameni arhiviranja v javnem interesu, znanstveno- ali zgodovinsko raziskovalni nameni ali statistični nameni, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov.

Obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika

Podjetje lahko obdeluje osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v kolikor je to nujno za zaščito njegovih življenjskih interesov. V nujnih primerih lahko podjetje poišče osebne podatke posameznika, preveri, ali ta oseba obstaja v njegovi zbirki podatkov, preuči njegovo anamnezo, predpisana zdravila in izdelke ali naveže stik s posameznikom oz. z njegovimi svojci, za kar podjetje ne potrebuje posameznikove privolitve. Navedeno velja le v primeru, ko je to nujno potrebno za zaščito življenjskih interesov posameznika.

Uporabniki osebnih podatkov, iznos podatkov in avtomatizirano sprejemanje odločitev

Med uporabnike podatkov sodijo pogodbeni obdelovalci, ki jih najamemo, da za nas opravljajo določene obdelave osebnih podatkov. Sodelujemo predvsem z: zobnimi rentgeni, zobnimi tehniki, vzdrževalci infrastrukture, vzdrževalci informacijskih sistemov, ponudniki e-poštnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku ipd. Pravico imate zahtevati informacijo o tem, katerim (zunanjim) uporabnikom so bili sporočeni vaši in otrokovi osebni podatki.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo

Osebnih podatkov ne iznašamo v tretje države (države izven članic EU ter Islandije, Norveške in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v primerih uporabe družabnih omrežij, ko se podatki lahko izvažajo v ZDA, pri čemer so razmerja s pogodbenimi obdelovalci iz ZDA urejena na podlagi standardnih pogodbenih klavzul, ki jih je sprejela Evropska komisija in/ali zavezujočih poslovnih pravil, potrjenih s strani EU.

Avtomatiziranega sprejemanja odločitev, kakor tudi oblikovanja profilov, ne izvajamo.

Naša spletna stran deluje s pomočjo t.i. piškotkov (angl. cookies), ki so pomembni za zagotavljanje spletnih storitev, uporabljajo pa se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani, za pomoč pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta itd. Spletna stran uporablja nujne piškotke, ki se naložijo takoj, za vse ostale piškotke pa potrebujemo vašo privolitev, ki jo lahko kadarkoli spremenite. Piškotke, ki jih brskalnik shrani, lahko posameznik izbriše.

Naša spletna uporablja naslednje piškotke:
Cookie report
Ime Ponudnik / Domena Iztek Opis
PHPSESSID iskradent.si Sejo Piškotek, ki ga ustvarijo aplikacije, ki temeljijo na jeziku PHP. To je splošni identifikator, ki se uporablja za vzdrževanje spremenljivk uporabniške seje. Običajno gre za naključno generirano številko, način uporabe je lahko specifičen za spletno mesto, dober primer pa je ohranjanje prijavljenega stanja za uporabnika med stranmi.
CookieScriptConsent iskradent.si 1 mesec Ta piškotek uporablja storitev Cookie-Script.com, da si zapomni nastavitve privolitve piškotkov obiskovalcev. Pasica piškotkov Cookie-Script.com mora delovati pravilno.
_ga_ZNMHH9H8Q2 .iskradent.si 1 leto 1 mesec Ta piškotek uporablja Google Analytics za ohranjanje stanja seje.
_ga .iskradent.si 1 leto 1 mesec Ime piškotka je povezano z Google Universal Analytics, kar je pomembna posodobitev Googlove pogostejše storitve analitike. Ta piškotek se uporablja za razlikovanje edinstvenih uporabnikov z dodelitvijo naključno generirane številke kot identifikatorja odjemalca. Vključen je v vsako zahtevo strani na spletnem mestu in se uporablja za izračun podatkov o obiskovalcih, sejah in kampanjah za poročila o analitiki spletnih mest.
_ga_R325EJDMCL .iskradent.si 1 leto 1 mesec Ta piškotek uporablja Google Analytics za ohranjanje stanja seje.
_gid .iskradent.si 1 dan Ta piškotek nastavi Google Analytics. Shrani in posodobi edinstveno vrednost za vsako obiskano stran in se uporablja za štetje in sledenje ogledov strani.
test_cookie .doubleclick.net 15 minut Ta piškotek nastavi DoubleClick (ki je v lasti Googla), da ugotovi, ali brskalnik obiskovalca spletnega mesta podpira piškotke.
IDE .doubleclick.net 1 leto Ta piškotek nastavi Doubleclick in vsebuje informacije o tem, kako končni uporabnik uporablja spletno mesto, in kakršno koli oglaševanje, ki ga je končni uporabnik morda videl pred obiskom omenjenega spletnega mesta.
_gat_gtag_UA_252448199_1 .iskradent.si 1 minuta Ta piškotek je del storitve Google Analytics in se uporablja za omejevanje zahtev (stopnja zahtevka za plin).
_gcl_au .iskradent.si 3 mesece Ta piškotek nastavi Doubleclick in vsebuje informacije o tem, kako končni uporabnik uporablja spletno mesto, in kakršno koli oglaševanje, ki ga je končni uporabnik morda videl pred obiskom omenjenega spletnega mesta.
cookielawinfo-checkbox-analytics iskradent.si 1 leto
cookielawinfo-checkbox-necessary iskradent.si 1 leto

Vdelana vsebina zunanjih ponudnikov

Članki oziroma strani na tem spletnem mestu lahko vključujejo vdelano vsebino (npr. videe, slike, članke itd.). Vdelana vsebina z drugih spletnih mest se obnaša na povsem enak način, kot če bi obiskovalec obiskal drugo spletno mesto.

Ta spletna mesta lahko zbirajo podatke o vas, uporabljajo piškotke, vdelajo dodatno sledenje tretjih oseb in spremljajo vašo interakcijo s to vdelano vsebino, vključno s sledenjem vaši interakciji z vdelano vsebino, če imate račun in ste prijavljeni na to spletno mesto.

YouTube

Naše spletno mesto uporablja vtičnike iz YouTuba, ki ga upravlja Google. Upravljavec strani je YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDA. Če obiščete eno od naših strani z vtičnikom YouTube, se vzpostavi povezava s strežniki YouTube. Tu je strežnik YouTube obveščen o tem, katere naše strani ste obiskali. Če ste prijavljeni v svoj račun YouTube, vam YouTube omogoča, da svoje vedenje pri brskanju povežete neposredno z vašim osebnim profilom. To lahko preprečite tako, da se odjavite iz svojega računa YouTube. YouTube pomaga narediti naše spletno mesto privlačno. To predstavlja upravičen interes po 2. čl. 6 (1) (f) DSGVO. Dodatne informacije o ravnanju z uporabniškimi podatki najdete v izjavi o varstvu podatkov YouTuba pod https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google zemljevidi (Google Maps)

Ko se naloži Google zemljevid, se vzpostavi avtomatska povezava z Googlovimi strežniki, ki so v ZDA – to velja tako za zemljevid kot za pisave (Google Fonts). Posledično se osebni podatki uporabnika prenesejo v obdelavo v ZDA, kar . Google Maps nastavi piškotke tudi za namene oglaševanja, ki veljajo za nebistvene. Za to je potrebna privolitev obiskovalca, saj se nastavitev takih piškotkov ter zbiranje, shranjevanje in nadaljnja obdelava osebnih podatkov ne sme izvajati brez aktivnega in informiranega soglasja uporabnika.

S soglasjem za uporabo teh storitev soglašate tudi z obdelavo vaših podatkov v ZDA v skladu s čl. 49 (1) lit. GDPR. ZDA so po mnenju Evropskega sodišča države z nezadostno stopnjo varstva podatkov po standardih EU saj obstaja tveganje, da bi vaše podatke organi ZDA obdelali za namene nadzora in spremljanja, morda brez možnosti pravnega sredstva.

Skratka, storitev Google Maps, ki posreduje podatke tretjim osebam (Google), se lahko integrira šele po izrecnem OK uporabnika.

Več v Googlovem pravilniku o zasebnosti na https://www.google.com/policies/privacy/.

Googlove spletne pisave (Google Fonts)

Za enotno predstavitev pisav ta stran uporablja spletne pisave, ki jih zagotavlja Google. Ko odprete stran, vaš brskalnik naloži zahtevane spletne pisave v predpomnilnik brskalnika za pravilen prikaz besedil in pisav. V ta namen mora vaš brskalnik vzpostaviti neposredno povezavo z Googlovimi strežniki. Google tako izve, da je bila naša spletna stran dostopana prek vašega IP naslova. Uporaba Googlovih spletnih pisav poteka v interesu enotne in privlačne predstavitve našega vtičnika. To predstavlja upravičen interes po 2. čl. 6 (1) (f) DSGVO. Če vaš brskalnik ne podpira spletnih pisav, vaš računalnik uporablja standardno pisavo. Dodatne informacije o ravnanju z uporabniškimi podatki najdete na https://developers.google.com/fonts/faq in v Googlovem pravilniku o zasebnosti na https://www.google.com/policies/privacy/.

Varovanje podatkov in točnost podatkov

Podjetje skrbi za informacijsko varnost in varnost infrastrukture (prostorov in aplikativno- sistemske programske opreme). Naši informacijski sistemi so med drugim zaščiteni s protivirusnimi programi in požarnim zidom. Uvedli smo ustrezne organizacijsko-tehnične varnostne ukrepe, namenjene varstvu osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkrivanjem ali dostopom ter pred drugimi nezakonitimi in nepooblaščenimi oblikami obdelave. V primeru posredovanja posebnih vrst osebnih podatkov jih posredujemo v šifrirani obliki in zaščiteni z geslom.

Posameznik je sam odgovoren, da svoje osebne podatke posreduje varno in da so posredovani podatki točni in verodostojni.

Pravice pacientov 

Zakon o pacientovih pravicah določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev ter postopke uveljavljanja teh pravic, kadar so kršene. Zakon tudi določa s temi pravicami povezane dolžnosti, ki jih ima pacient.

Pravice pacientov, ki jih določa Zakon o pacientovih pravicah v povezavi z varstvom osebnih podatkov, so: pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo; pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov; pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic; pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.

Pacient, ki meni, da je v postopku zdravstvene obravnave prišlo do kršitve pravic,  ima možnost zahtevati ustrezno obravnavo. V primeru, da želi posameznik uveljavljati katero koli od prej navedenih pravic, lahko pošlje zahtevek po elektronski pošti ali z redno pošto na naslov podjetja.

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe.

Vse navedene pravice in vsa vprašanja lahko uveljavljate z zahtevkom, poslanim na naš naslov. Na vaš zahtevek bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev podaljša za največ dva dodatna meseca. O tem boste obveščeni, skupaj z razlogi za zamudo. Uveljavljanje pravic je za vas brezplačno, vendar pa vam lahko zaračunamo razumno plačilo, če je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti, če se ponavlja. V takšnem primeru lahko zahtevo tudi zavrnemo. V tem primeru vas bomo seznanili z razlogi za zavrnitev ter z vašo pravico do pritožbe pri nadzornem organu. V primeru dvoma o vaši identiteti lahko od vas zahtevamo dodatne informacije, ki jih potrebujemo za ugotovitev vaše identitete.

Pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu lahko uveljavljate pri: Informacijskemu pooblaščencu RS na naslovu Dunajska 22, 1000 Ljubljana (e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si).

Politika zasebnosti velja od 1.4.2023 dalje.